Τα έντυπα της παράταξης

  1. Αδέσμευτη Φωνή
    Η πραγματική αλλαγή 22|05|19 (κλικ επάνω στο link)
    https://maftravel.files.wordpress.com/2019/05/entycea0o-h-cea0cea1ce91ce93ce9cce91cea4ce99ce9ace97-ce91ce9bce9bce91ce93ce97-1.pdf

2. Αδέσμευτη Φωνή
Η διακήρυξη της παράταξης 02|2019 (κλικ επάνω στο link)
https://maftravel.files.wordpress.com/2019/05/ce91ce94ce95cea3ce9cce95cea5cea4ce97-cea6cea9ce9dce97-ce94ce99ce91ce9ace97cea1cea5ce9ece97.pdf